บริการประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ(พ.ร.บ.) และประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

1. ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

 

 2. ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ


เป็นประกันภัยรถยนต์ที่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากรถที่เอาประกันภัย แบ่งเป็นประเภทความคุ้มครองเป็น 2 ประเภท ดังนี้

• ความเสียหายที่เกิดจากรถยนต์ที่เอาประกันภัยได้ก่อให้เกิดความเสียหายทางชีวิต และทรัพย์สิน ของบุคคลภายนอก

• ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ที่เอาประกันภัย แบ่งเป็น

- ความเสียหายที่เกิดจากรถยนต์สูญหาย หรือ ไฟไหม้

- ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆ